Sosyal Ağlarımız – İletişim

Facebook  – İnstagram  – Youtube

İşitme Eğitimlerimiz

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır.

Günümüzde işitme kaybı tanısı birçok bireye küçük yaşlarda hatta doğumda konulabilmekte, işitme cihazları ile daha iyi işitmeleri sağlanabilmektedir. Bireyin özel eğitim, aile eğitimi ve destek eğitim ile konuşmayı algılaması ve konuşmayı öğrenmesi, bu yolla iletişim kurması, işitme kaybının derecesine ve sağlanan erken eğitim hizmetlerinin etkinliğine bağlı olarak çeşitli düzeylerde mümkün olabilmektedir.

Kurumumuzda işitme kaybı ve diğer nedenlerle konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama,anlamsız – anlamlı sesler çıkarma,artikülasyon çalışması,sözcük dağarcığını geliştirme çalışmaları İşitme Engelliler Öğretmenlerimiz eşliğinde ses yalıtımının sağlandığı uygun araç ve gereçlerle donatılmış sınıflarda eğitimleri verilmektedir.

İşitme engelli bireyin eğitiminde kabul gören amaçlar, bireyin işitme cihazını uyanık olduğu tüm saatlerde kullanmasını sağlayarak işitme becerilerini geliştirmek, sesleri yorumlamayı öğretmek ve bu sürece ailenin katılımını sağlamakla ilgili olmalıdır. Bireyin işitme kaybı hafif veya orta derecede dahi olsa, eğer birey özel eğitim hizmetlerinden faydalanamıyor ise işitme yetersizliğinin yarattığı sonuçlar olumsuz yönde ilerleyecektir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılacak İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin hayat boyu kullanabileceği dinleme, konuşma, dil, iletişim, okuma yazma ve matematik becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak sosyal hayata etkin katılım sağlamaları amacıyla hazırlanmış bir programıdır.

Programın hazırlanmasında 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

PROGRAMIN DÜZEYİ

Program uygun işitme cihazı kullanan, doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;

  1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,
  2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri,
  3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,
  4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri
  5. Temel matematik becerilerini kazanmaları
  6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

 

PROGRAMIN YAPISI

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı işitme engelli bireylerin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller; işitme engelli bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen İşitme Eğitimi, Dil Eğitimi, Sosyal İletişim, Okuma Yazma Anlama ve Matematik Modüllerini kapsamaktadır.

Modüller ve Süreleri

Program “İşitme Eğitimi, Dil Eğitimi, İletişim, Okuma Yazma Anlama ve Matematik” olmak üzere 5 modülden oluşmaktadır.

İşitme Eğitimi – 240 Ders saati

Dil Eğitimi – 380 Ders saati

Sosyal İletişim – 160 Ders saati

Okuma-Yazma-Anlama – 280 Ders saati

Matematik – 160 Ders saati

 

Programlarımızı PDF Formatında Buradan Görebilirsiniz…